LemonKaju.net
右の絵はBitakyさんが描いてくださいました!

SEGA PHANTASY STAR NOVA

(゚∀゚)NOVA!!
PHANTASY STAR NOVA 公式サイト
ロバです
「NOVA」で検索すると49番目だった頃(2013年9月19日)

PHANTASY STAR ©SEGA phantasystar.sega.jp

れもん果汁.net